Het contract

Deze PIN Voorschot overeenkomst en de daarbij behorende algemene contractvoorwaarden van de Koper d.d. [](hierna: de  “Algemene PIN Voorschot Voorwaarden”) vormen gezamenlijk alle afspraken tussen de Koper en de Verkoper (zoals hieronder weergegeven) met betrekking tot de hierin beschreven transactie.

 

PARTIJEN:

 

Koper:European Merchant Finance B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Epse en kantoorhoudende te Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61996726, wiens onderneming gevoerd wordt onder de naam “PIN Voorschot”
Verkoper:[naam onderneming] , een [rechtsvorm]  naar Nederlands recht, gevestigd te  [plaats] , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  [kvk nummer], wiens onderneming wordt gevoerd onder de naam “[handelsnaam]”, winkel houdende te [adres]  ,    en te dezen vertegenwoordigd door [naam/namen] , handelend in hun hoedanigheid van [functie]

 

 

TRANSACTIE:

 

Invorderingspercentage

 

:xxx % (zegge: xxx procent)
Vordering

 

:alle toekomstige vorderingen van de Verkoper op de Bank die ontstaan als gevolg van toekomstige betalingen door klanten van de Verkoper door middel van een creditkaart, debitkaart of een “PIN”-transactie

 

Betalingsverwerker

 

:CCV Holland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Westervoortsedijk 55, 6827 AT Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09103292
Bank

 

:de bank van de Verkoper, zijnde
Totaalbedrag

 

:EUR xxx (zegge: xxx euro)
Voorschot

 

:EUR xxx (zegge: xxx euro)
Premie

 

:EUR xxx (zegge: xxx euro)
Uitlooppremie[1,5%  of 1,25%] per maand over het Voorschot
Bonus

 

:EUR xxx (zegge: xxx euro) indien het Totaalbedrag binnen [xxx] dagen na aanvang van de transactie door de Koper is ontvangen.

 

Voldoening na ontvangst eerste Gedeelde Verrekening?:Ja
Historische  of Geschatte Wekelijkse PIN omzet

 

: (zegge:       xxx   euro en  xx cent)
Aantal maanden gebruikt voor bepaling Historische of Geschatte Wekelijkse PIN omzet

 

: [] maanden
Looptijd:op basis van de Geschatte of Historische Wekelijkse PIN omzet en het Invorderingspercentage is de verwachting dat het Totaalbedrag [] maanden na uitboeking van het Voorschot door Verkoper is afgelost.
[Startdatum:Alleen toevoegen bij starters, datum start ondernemingsactiviteiten]
Betaling aan Verkoper:Bankrekeningnummer:[]

Bank:[]

Ten name van:[]

Onder vermelding van: []

 

Betaling aan Koper:Bankrekeningnummer: NL31INGB0006743872

Bank: ING Bank N.V.

Ten name van: European Merchant Finance B.V.

Onder vermelding van: [PIN   ]

 

 

ZEKERHEID:

 

Borgtocht

 

: Ja / Nee

 

ONDERTEKENING:

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Verkoper de Algemene PIN Voorschot Voorwaarden van Koper te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en deze te accepteren.

 

Dit aanbod is geldig voor een termijn van 30 dagen na ondertekening door Koper.

 

Aldus getekend te  op _____________________________________________________

 

PIN Voorschot                                                                                                [naam Verkoper]                           

 

 

 

 

___________________________                                                           _________________________________

Naam: Diederik Werdmölder                                                                    Naam:

Functie:               Directeur                                                                                          Functie:

Liever persoonlijk contact?

Bel dan met Brigitte of Fatima op 088 3880 880. Wil je chatten? Dat kan ook!