1833201413426750
Bel ons Bel ons
088 3880 880
Pinvoorschot
Vrijblijvend aanvragen
Iemand berekent zijn kosten met laptop en rekenmachine

Zakelijk lenen voor de retail

Dit artikel beschrijft de meest gebruikte zakelijke leningen voor de retail. Net zoals er verschillende redenen zijn voor een dergelijke lening, zijn er vele verschillende financieringsvormen die aansluiten bij de wensen van ondernemers in de retail. Tenslotte maakt u kennis met een snelle en gemakkelijke zakelijke lening die specifiek is ontwikkeld voor retailers in het mkb, die ook nog eens automatisch voor u aflost.

Retail: de definitie

Retail is een veelgebruikte term waarvan niet altijd duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. En is retail nu hetzelfde als detailhandel, of toch niet?

Onder retail wordt verstaan: het leveren van diensten of goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. In Nederland worden de termen retail en detailhandel vaak gebruikt om hetzelfde aan te duiden, maar er is wel degelijk verschil tussen beide: onder retail vallen ook diensten die aan de consument geleverd worden, terwijl de detailhandel zich beperkt tot het leveren van fysieke goederen. Beide termen betekenen dus niet helemaal hetzelfde. Hoewel in dit artikel dan ook vaak de term retail wordt gebruikt, gaat het hier met name om de detailhandel binnen deze sector.

De letterlijke betekenis van retail is ‘wederverkoop’, waarmee een transactie tussen de winkelier en consument wordt bedoeld. Volume speelt hierbij ook een belangrijke rol, omdat retailers een kleine bestelling leveren aan individuele klanten. Hieruit volgt dat een groothandel dus geen retailer is, aangezien retail betrekking heeft op het laatste deel van de productieketen die loopt van producent tot de consument.

Retail is een veelomvattend begrip. Binnen de retail wordt daarom vaak een onderscheid gemaakt  naar winkels die zich richten op één of meerdere productsoorten, of een specifieke verkoopstrategie (formule) hanteren om zoveel mogelijk klanten aan zich te binden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een prijsvechter, of een supermarkt die juist vooral exclusieve luxeproducten verkoopt en zich wil onderscheiden op kwaliteit.

Met name door de opkomst van het internet is er veel veranderd in de retail: online bestedingen vormen nu een groot aandeel van de inkomsten van veel fysieke winkels, terwijl er meer onderlinge concurrentie is door de toename van het aantal webshops. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop tegenwoordig het betalingsverkeer plaatsvindt in fysieke en online winkels, wat voor retailers en klanten grote voordelen biedt.

Zakelijk lenen voor winkels

Retailers hebben diverse redenen om te willen investeren in hun winkel. Het kan gaan om kleine investeringen voor de korte termijn, maar ook om grote investeringen voor de lange termijn. Retailers die willen groeien zijn vaak genoodzaakt om vreemd vermogen aan te wenden als ze willen investeren. Echter, om te investeren gaat het niet automatisch om het faciliteren van groei.

Voorraadfinanciering

Het financieren van een voorraad is een specifieke investering in een bedrijf waarbij een ondernemer geld leent voor het kopen van een winkelvoorraad. Omdat het in deze context gaat om detailhandel binnen de retail, waar goederen worden verkocht, is het noodzakelijk om hierbij stil te staan. Voorraadfinanciering maakt het mogelijk om op korte termijn te investeren in een onderneming, waardoor groei op de lange termijn wordt gefaciliteerd.

Het is belangrijk om te beseffen dat omzet in de retail vaak sterk afhankelijk is van seizoens- en weersinvloeden: een seizoensvoorraad in een modewinkel is bedoeld voor een bepaald jaargetijde en horecaondernemers doen vooral goede zaken als de zon schijnt en iedereen bij hen op het terras gaat zitten. Eventuele schommelingen in omzet, veroorzaakt door gebrek aan tijdelijke inkomsten, hebben hun weerslag op de cashflow van retailers. Dit maakt dat ze gebaat zijn bij flexibiliteit bij het afbetalen van zakelijke leningen die ze aanwenden voor investeringen in hun bedrijf.

Met betrekking tot voorraadfinanciering betekent dit dat ze tijdig over genoeg geld moeten kunnen beschikken om een voorraad te betalen, ook al wordt er niet direct geld verdiend met diezelfde winkelvoorraad. Omdat dit een veelvoorkomend probleem is onder retailers, is de term voorraadfinanciering bedacht, die verwijst naar de vele manieren waarin voorzien kan worden in een lening voor een winkelvoorraad.

Het idee achter voorraadfinanciering is dat een voorraad wordt gezien als werkkapitaal. Door geld beschikbaar te stellen voor het inkopen van een voorraad wordt daarmee tegelijkertijd een voorschot genomen op de verwachte winst. Dit maakt het mogelijk voor retailers om toch over genoeg geld te beschikken om op korte termijn een voorraad te kunnen financieren, waarmee pas op een later moment geld verdiend wordt. Op deze manier wordt de continuïteit van hun onderneming op de korte en middellange termijn gegarandeerd.

Faciliteren van groei

Hieronder vallen alle investeringen die ervoor zorgen dat u als retailer kunt groeien. Dit kan het investeren in een nieuwe vestiging zijn, het aantrekken van nieuw personeel of het uitvoeren van een marketingstrategie om uw winkel te promoten. Deze investeringen kunnen nogal uiteenlopen. Hetzelfde kan gezegd worden over de wijze waarop deze investeringen gefinancierd kunnen worden. Deze worden hieronder uitgebreid besproken.

Wat van belang is bij het aanvragen van een zakelijke lening, is de hoogte van de financiering: gaat het om een groot bedrag, dan zullen er meer eisen gesteld worden door de kredietgever dan wanneer het om een relatief klein bedrag gaat. Iets soortgelijks geldt voor de termijn waarop het geld beschikbaar gesteld moet worden: op korte termijn rood staan heeft zo zijn voordelen, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Daar staat tegenover dat het veel tijd en moeite kost om een financieringsverzoek voor een grote investering goedgekeurd te krijgen. Of het na zo’n lange tijdsduur nog zin heeft om over geld te beschikken, is voor een retailer nog maar de vraag: deze is meer gebaat bij snel (micro)krediet, om over meer cashflow te beschikken waarmee bijvoorbeeld tijdelijke omzetwisselingen kunnen worden opgevangen.

Zakelijke leningen voor retailers: een inventarisatie

Nu duidelijk is geworden waarom retailers op korte en lange termijn geld nodig hebben voor hun onderneming, is het tijd om de verschillende financieringsvormen voor deze sector op een rij te zetten. We staan daarbij ook stil bij de verschillende voordelen en risico’s.

Zakelijke leningen bij de bank

Hoewel de bank niet de enige financier is voor ondernemers, is zij nog steeds wel de meest populaire. Dit komt omdat de bank van alle kredietverstrekkers de meest gunstige rentetarieven hanteert voor ondernemers. Voor een zakelijke geldlening tot enkele duizenden euro’s kan een ondernemer terecht bij de bank waarbij u rood kunt staan. Gaat het om grotere bedragen, dan worden er ook meer eisen gesteld, zoals betalingsgaranties, een onderpand en goede omzetcijfers.

Speciaal voor ondernemers in de retail hanteerden banken voorheen het zogenaamde seizoenskrediet. Ervan uitgaand dat inkomsten in deze sector erg verschilden per seizoen, leenden banken geld uit aan ondernemers in de retail zodat het voor hen mogelijk was om al vroeg investeringen te doen terwijl er pas op een later moment omzet werd gegenereerd. Tegenwoordig worden er minder seizoenskredieten verleend door banken, waardoor ondernemers in de retail op zoek moeten gaan naar alternatieve financieringsvormen.

Als het specifiek gaat om voorraadfinanciering, hebben verschillende banken speciale producten ontwikkeld om tegemoet te komen aan ondernemers in de retail. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine leningen. Wel is het goed in het achterhoofd te houden dat een bank maar een deel van een voorraad wil financieren, zodat retailers alsnog op zoek moeten naar alternatieve financieringsvormen om de rest van de voorraad te kunnen financieren.

Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde leverancierskrediet, waarbij een leverancier de voorraad “leent” aan de ondernemer. Er wordt bij de levering alleen een voorschot betaald, terwijl de afbetaling van de voorraad op een later moment plaatsvindt. Ook het kopen op factuur met een langere betaaltermijn kan een manier zijn om tijdelijk werkkapitaal te genereren. Tenslotte noemen we hier nog factoring, waarbij geld van openstaande facturen tegen een vergoeding wordt overgenomen door een factoringbedrijf. Deze vergoeding word geïnd als de factuur alsnog betaald wordt.

Crowdfunding

Een dergelijke alternatieve financieringsvorm is crowdfunding, waarmee geld van vreemde investeerders wordt geleend. Vaak gebeurt dit middels een online platform waar een ondernemingsplan gedeeld kan worden waarmee investeerders moeten worden overtuigd van de winstgevendheid van uw plannen.

Er zijn wel risico’s aan deze financieringsvorm verbonden: binnen een bepaalde tijdsperiode moet een minimaal startbedrag worden opgehaald, anders gaat de financiering niet door. Daarnaast moet er een crowdfunding-campagne worden ontworpen, die investeerders een beloning in het vooruitzicht stelt als het bedrag eenmaal bijeengebracht is. Dit is nodig zodat ze zich gewaardeerd voelen voor hun inspanning. Ook dient u hen op de hoogte houden van het verdere verloop van de campagne, bijvoorbeeld door de investeerders via een blog of online nieuwsbrief informatie te geven over hoe het staat met hun investeringen.

Zoals misschien al duidelijk is geworden, is crowdfunding een financieringsvorm die veel tijd en moeite kost. Voor een ondernemer in de retail die snel over geld wil beschikken, is het daarom niet de beste oplossing. Behalve dan wanneer het om een niet al te groot bedrag gaat en wanneer de gunfactor hoog is, zodat investeerders snel en in grote getale over de brug komen met geld.

Online geld lenen

Een voorbeeld van een nieuwe bedrijfslening ontwikkeld voor het mkb is New10 van ABN Amro, waarmee online zakelijke leningen kunnen worden aangevraagd van €20.000 tot €250.000. Door middel van het analyseren van bedrijfsgegevens voeren zij een kredietcheck uit waardoor zij snel kunnen beoordelen of uw bedrijf in aanmerking komt voor een lening of niet.

Overigens zijn niet alleen banken actief met dergelijke online leningen: ook soortgelijke internationale spelers zijn actief op de Nederlandse markt. Een voorbeeld is Funding Circle, een online kredietmarktplaats die zich richt op het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen. Omdat het bedrijf achter het platform geen financiering biedt maar als bemiddelaar optreedt tussen ondernemingen en investeerders, is het daarom eerder een voorbeeld van een crowdfunding-platform dan een partij voor online leningen.

Een ander bedrijf dat zakelijke online leningen verstrekt aan het mkb is Atlantis Financiers. Dit is een Nederlandse financier die meerdere soorten krediet aanbiedt: ondernemerskrediet (zakelijke lening), impulskrediet (financiering van openstaande facturen), leasing (het leasen van bedrijfsmiddelen om kapitaal te behouden) en full service factoring, waarbij het volledige debiteurenportefeuille wordt overgenomen. Atlantis financiers vereist een minimale jaaromzet van €250.000 van de onderneming die een kredietverzoek indient. De kredietaanvraag dient goed onderbouwd te zijn. Ook kijkt Atlantis Financiers naar het huidige en verwachte rendement, het eigen vermogen en de zekerheden die de ondernemer kan bieden als onderpand voor het te ontvangen krediet.

Lenen van investeerders

Voor grote leningen zijn er verschillende typen investeerders die zakelijke leningen verstrekken. Business angels bijvoorbeeld: dit is een benaming voor oud-ondernemers of bestuurders die een gedeelte van hun privévermogen steken in jonge bedrijven. Het is ook mogelijk om in niet-beursgenoteerde ondernemingen te investeren waarmee de investeerder aandeelhouder van het bedrijf wordt. Wel kan de investeerder hiervoor zeggenschap in de onderneming opeisen als voorwaarde voor het investeren. Het gaat om geld van beleggers en dikwijls zijn hier grote risico’s aan verbonden als het bedrijf niet de gewenste groei kan realiseren op termijn. Tenslotte is het ook mogelijk geld op te halen van bekenden, zoals familie en vrienden. De vraag is of het wenselijk is om dit te doen, gezien de mogelijke gevolgen als er iets misgaat met uw bedrijf.

Het is goed om te weten dat deze investeerders vooral interesse hebben in uw bedrijfsresultaat op de lange termijn. Voor een retailer die gebaat is bij microkrediet op de korte termijn en geen onnodige risico’s wil is het daarom verstandiger op safe te spelen en voor kortlopend krediet bij de bank aan te kloppen, of een creatievere oplossingen te kiezen waar dat mogelijk is: bijvoorbeeld door een leverancierskrediet of voorraadfinanciering als het doel het financieren van een winkelvoorraad is.

Geld lenen met overheidsgarantie

De overheid kan u ook helpen met bedrijfsfinancieringen. De landelijke actieve stichting Qredits maakt het mogelijk om microfinanciering aan te vragen van maximaal €50.000, of een mkb-krediet vanaf €50.000 tot €250.000. Qredits is in het leven geroepen om het eigen ondernemerschap te bevorderen door ondernemingen financieel te helpen, naast professioneel advies in de vorm van coaching en online tools. De stichting is actief sinds 2009 en dat jaartal is niet toevallig gekozen: het is aan de financiële crisis te wijten dat banken verplicht terughoudender zijn geworden met het verstrekken van krediet aan ondernemingen. Om toch jonge ondernemingen zonder veel bedrijfsresultaten te kunnen voorzien van leningen, is Qredits in het leven geroepen. Bij het aanvragen van een krediet dient een onderneming wel een ondernemingsplan te kunnen overleggen en aan een aantal andere voorwaarden te voldoen.

Zakelijk lenen voor de retail met PIN Voorschot

Zoals uit bovenstaande voorbeelden is gebleken zijn er veel manieren om een zakelijke lening voor de retail te verkrijgen. Echter, veel oplossingen zijn vooral gericht op de lange termijn en grote bedragen. Toch is er een nieuwe kredietverstrekker speciaal gericht op het mkb die u snel en gemakkelijk aan geld helpt.

Als ondernemer bent u gebaat bij snelheid: u wilt snel kunnen investeren in uw bedrijf om winst te kunnen maken in de nabije toekomst en op korte termijn genoeg cashflow te genereren. En dat kan alleen als u snel over geld beschikt om noodzakelijke uitgaven te doen voor uw bedrijf op korte termijn. Helaas zijn er maar weinig partijen die deze situatie herkennen en u een passende oplossing kunnen bieden. Dit komt omdat banken en andere investeerders vooral kijken naar bedrijfsrendement op de lange termijn.

Toch is er een manier waarop u snel over een zakelijke lening voor de retail kunt beschikken die is ontwikkeld naar de wensen van retailers: PIN Voorschot. Dit is een betaaldienst gericht op retailers in het mkb, die een fysieke of online winkel hebben waar producten verkocht worden. En juist met de cashflow van deze winkels wordt een voorschot genomen op de te maken omzet van de retailer, zodat een retailer tijdig van krediet kan worden voorzien. Afgelost wordt er middels de dagomzet in de winkel: met elk pinbedrag van de klant wordt automatisch een deel van de zakelijke lening afgelost.

Deze aflossingsvorm biedt veel voordelen voor de retailer: niet alleen kunt u snel over een zakelijke lening beschikken, ook hoeft u zich niet druk te maken over de aflossing. Deze gaat immers automatisch. Voorwaarde is wel dat u over een pinautomaat beschikt waarmee producten kunnen worden afgerekend. Daarnaast is de aflossing flexibel: retailers zijn nu eenmaal gewend aan weers- en seizoensinvloeden die ervoor zorgen dat de winst sterk kan variëren. Dat hoeft dan ook geen probleem te zijn: wordt er meer winst gemaakt, dan lost u meer af. Bij een dag zonder omzet draagt u niets af.

Het PIN Voorschot is in 2015 geïntroduceerd in Nederland. Inmiddels hebben 2000 retailers gebruik gemaakt van deze zakelijke lening. Niet alleen prijzen zij de automatische en flexibele aflossingsvorm, maar ook de persoonlijke en snelle werkwijze bij het beoordelen van kredietaanvragen. Binnen twee dagen na een kredietaanvraag wordt er een bezoek gebracht aan het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend. Zo leren beide partijen elkaar kennen en kan er advies op maat worden gegeven. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het geld snel gestort en kan de ondernemer het geld aanwenden voor de gewenste bedrijfsinvesteringen.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

Doe de Quickscan

Bekijk samen met ons door middel van vier simpele vragen of we je kunnen helpen.

Doe de Quickscan

In de media

Ervaringen ondernemers

En dat zijn slechts enkele van onze tevreden klanten! Onze klanten geven ons een 4,8 op Trustpilot!

Bekijk de beoordelingen
trustpilot-logo Beoordeling
4.9 313 beoordelingen

Partners