1833201413426750
Bel ons Bel ons
088 3880 880
Pinvoorschot
Vrijblijvend aanvragen

Voorraadfinanciering? Dit zijn je opties

In dit artikel kom je alles te weten over voorraadfinanciering. Een populaire financieringsvorm voor retailers. Vandaag de dag zijn er meer manieren dan ooit tevoren om je winkelvoorraad te financieren. Er zijn echter altijd risico’s verbonden aan dergelijke vormen van geld lenen waar je rekening mee moet houden. Welke deze zijn en wat je opties zijn leggen we graag uit.

Een zakelijke lening voor het investeren in voorraden

Voorraadfinanciering is een financieringsvorm die ervoor zorgt dat ondernemers over genoeg kapitaal kunnen beschikken voor hun onderneming. Zoals de naam al aangeeft, gaat het om een zakelijke lening die is bestemd voor het financieren van je winkelvoorraad. Het idee hierachter is simpel: een retailer dient eerst een voorraad in te kopen voordat deze verkocht kan worden aan de klant. Maar om die voorraden aan te kopen dient de ondernemer wel over kapitaal te beschikken. En wanneer retailers hun voorraad niet zelf kunnen financieren, zal er vreemd vermogen moeten worden aangetrokken om deze toch te kunnen betalen, vandaar de term “voorraadfinanciering”.

Een unieke zakelijke lening

Een voorraad is niet alleen maar een voorwaarde om te kunnen ondernemen, maar tevens een voorschot op de winst van de retailer. Dit betekent dat een financiering van een voorraad tegelijk ook een voorschot is op de verwachte winst die gemaakt gaat worden middels de verkoop van diezelfde voorraad. Een voorraad is dan ook een voorbeeld van werkkapitaal.

Dit gegeven maakt voorraadfinanciering een unieke financieringswijze: een vermogensverstrekker weet niet alleen waar zijn lening voor gebruikt gaat worden, hij weet ook dat hij een voorschot neemt op de verwachte omzet van het bedrijf waaraan hij geld leent. Iets dergelijks gaat op voor de retailer: hij heeft geld geleend met een specifiek doel (namelijk het financieren van zijn winkelvoorraad). Daaruit volgt dat een ondernemer niet ineens kan besluiten de lening voor een ander doel aan te wenden, ook al valt dat binnen het domein van zijn onderneming (zoals bijvoorbeeld het kopen van een nieuw bedrijfspand of een nieuwe website): voorraadfinanciering is alleen bestemd voor het financieren van een winkelvoorraad, vanwege de directe relatie tussen de investering (de lening) en de verwachte omzet, die gegenereerd kan worden middels de verkoop van de winkelvoorraad waaraan de lening wordt besteed.

De voordelen van voorraadfinanciering

Zoals elke financieringsvorm is voorraadfinanciering een kapitaalinjectie die is bedoeld om een onderneming tijdelijk van geld te voorzien. In dit geval gebeurt dit met vreemd vermogen. Voorraadfinanciering is dan ook te zien als een oplossing voor een tijdelijk probleem: er is op dit moment geld nodig om een voorraad te kunnen financieren, die op een later moment kan worden terugbetaald. Een voorbeeld hiervan is een modecollectie met een zeer tijdgebonden karakter, zoals een seizoencollectie. Echter, een modecollectie dient wel op tijd te worden ingekocht om op een later moment te kunnen worden verkocht.

Voor retail komt daar nog eens bij dat de maandelijkse omzet sterk kan verschillen, als gevolg van de tijdsgebondenheid van de voorraad. Denk bijvoorbeeld aan cadeauwinkels die vooral rond de feestdagen veel omzet genereren en gedurende de zomermaanden juist minder. Deze schommelingen in omzet kunnen ervoor zorgen dat er geen of weinig geld beschikbaar is voor de inkoop van een nieuwe voorraad. Dit is dan ook een veelvoorkomend probleem onder retailers.

Voor kredietverstrekkers kan het aantrekkelijk zijn aan voorraadfinanciering te doen omdat er immers een directe link is tussen de investering zelf en het doel ervan, namelijk het genereren van bedrijfsomzet. Zoals duidelijk zal worden is juist dit gegeven doorslaggevend voor veel nieuwe vormen van voorraadfinanciering voor de retail.

Voorraadfinanciering in de praktijk

Vroeger waren retailers aangewezen op het bankwezen voor het aanvragen van een lening voor het inkopen van hun winkelvoorraad. Echter, vandaag de dag is het mogelijk om een winkelvoorraad op andere manieren te financieren, mede door de komst van internet en ICT-oplossingen. Alternatieve financieringsvormen en -partijen kunnen retailers op korte termijn voorzien van kapitaal voor hun onderneming. Het loont dan ook de moeite om de verschillende opties met elkaar te vergelijken.

Crowdfunding

Publieksfinanciering via het internet is vandaag de dag een populaire financieringsvorm voor ondernemers. Een onderneming kan worden aangemeld bij een online platform naar keuze waar sponsors kunnen zorgen voor de financiering van uw voorraad. Zij nemen via datzelfde platform kennis van uw plannen en kunnen overgaan tot het lenen van een geldbedrag. Het is de bedoeling dat er een minimaal streefbedrag gehaald wordt binnen een bepaalde tijdslimiet. Gebeurt dat niet, dan ontvangt een sponsor zijn inlegbedrag terug. Crowdfunding wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Voorraadfinanciering is daar slechts één voorbeeld van.

Zakelijke lening bij een bank

Banken zijn van oudsher de aanwezen partij voor bedrijfsleningen waaronder ook voorraadfinancieringen vallen. Grofweg zijn er twee typen leningen beschikbaar: grote en kleine. Bij grote leningen gaat het om bedragen boven de €50.000. Alles daaronder valt onder kleine leningen, waarvoor verschillende banken speciale producten in de markt hebben gezet waarmee ze inspelen op de wensen van retailers. Een bank financiert een deel van een voorraad wanneer die bestaat uit verhandelbare producten of een in Nederland opgeslagen verhandelbare grondstof. Voor voorraadfinanciering wordt een kortlopend krediet aanbevolen via een lopende rekening en een kredietlimiet.

Voor kleinere leningen kunnen retailers tegenwoordig ook bij een bank terecht. Hiermee wordt het makkelijker om sneller over kleinere leningen te beschikken waarmee een retailer direct kan investeren. Het is niet zo vreemd dat banken dit soort nieuwe producten aanbieden, omdat er de laatste jaren meer concurrentie is ontstaan tussen banken en andere bedrijven op het gebied van zakelijke financieringen. Deze nieuwe spelers zijn zich goed bewust van de mogelijkheden van het internet en innovatieve ICT-oplossingen. Denk hierbij aan nieuwe ontwikkelingen waarmee de analyse van grote hoeveelheden data kan worden geautomatiseerd, zoals het betalingsverkeer in een winkel. Ze zijn zich daarnaast bewust van de wensen van kleinere ondernemers en beschikken daarnaast over ondernemingservaring die aansluit bij de belevingswereld van hun klanten.

Leverancierskrediet

Een leverancierskrediet is een lening van de leverancier van de voorraad, waarvoor alleen een voorschot wordt betaald. Vaak wordt er op een later moment voor de voorraad zelf betaald. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in vaste termijnen of pas na een bepaalde datum. Ook is het mogelijk om korting te bedingen door bijvoorbeeld sneller dan afgesproken af te lossen. Omdat deze vorm van kredietverstrekking geen financiering van buitenaf aantrekt en dus in zekere zin “zelfvoorzienend” is, komt deze dan ook het vaakst voor als voorraadfinanciering.

Debiteurenfinanciering

Deze oplossing wordt ook wel aangeduid met de term “factoring” en betekent dat het geld van openstaande facturen snel beschikbaar komt nadat een factoringbedrijf deze facturen overneemt. Het voordeel is dat een ondernemer het geld van openstaande facturen direct kan aanwenden voor financiering omdat er snel geld vrijkomt met deze oplossing. Wordt de factuur alsnog betaald, dan ontvangt een factoringbedrijf daar een vast percentage van. Over het algemeen is deze vorm van financieren minder interessant voor retailers, omdat klanten vaak direct in de winkel afrekenen.

Veelvoorkomende problemen bij voorraadfinanciering in de retail

Alle hierboven genoemde vormen van voorraadfinanciering zijn bedoeld om retailers te voorzien van krediet waarmee ze hun voorraden kunnen betalen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds veel obstakels, knelpunten en uitdagingen bestaan waarmee retailers te maken krijgen bij elk van deze oplossingen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste knelpunten waarmee u zoal te maken kunt krijgen:

Een sterk wisselende omzet
Zoals al eerder opgemerkt hebben veel retailers te maken met maandelijks een sterk wisselende omzet waardoor het zelf financieren van een nieuwe voorraad teveel druk legt op de financiële reserves van de onderneming. Eenzelfde situatie kan ontstaan wanneer een vast maandelijks bedrag moet worden terugbetaald na een lening van een investeerder. Hiermee wordt ondanks een investering alsnog een betalingsprobleem gecreëerd, terwijl er idealiter een probleem mee wordt opgelost.

Een liquiditeitsprobleem
Een tweede gevolg van sterk wisselende inkomsten per seizoen als retailer kan betekenen dat een retailer over weinig kapitaal beschikt. Dat kan een probleem zijn op het moment dat deze onderneming een lening of leverancierskrediet af wil sluiten bij een bank en niet voldaan kan worden aan de bijbehorende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het hebben van een voorschot.

Als een retailer niet kan voldoen aan de voorwaarden voor het afsluiten van een voorraadfinanciering, kan deze op korte termijn niet investeren in een nieuwe voorraad waarmee op een later moment winst gemaakt kan worden. Er kan ook een liquiditeitsprobleem ontstaan doordat de betalingstermijn van een retailer langer is dan die van een leverancier: deze laatste wil snel zijn krediet terugbetaald zien, terwijl consumenten steeds langere betaaltermijnen verlangen om hun aankoop af te betalen. De ondernemer is hiervan (op termijn) de dupe en heeft dan een liquiditeitsprobleem.

Geen lening voor startende ondernemers
Een startende ondernemer bezit nog geen voorraad maar moet wel investeren in een nieuwe winkelvoorraad. Maar wat als deze onderneming nog geen klanten heeft terwijl een kredietverstrekker wel garanties wil hebben dat er met de onderneming geld wordt verdiend? Beginnende ondernemers zullen eenvoudigweg geen boekhoudkundige gegevens kunnen overleggen zodat ze ook niet geholpen kunnen worden met een financiering.

Geen lening voor kleinere bedragen
Retailers konden tot voorheen niet bij banken terecht voor een kleine lening. Nu is dit deels ondervangen met nieuwe financiële producten die zich speciaal richten op voorraadfinanciering voor kleine bedrijven, maar dan nog is het goed om te weten dat banken tegenwoordig onder scherp financieel toezicht staan waardoor strenge eisen worden gesteld bij kredietverstrekking. Daardoor kan een aanvraagprocedure bij een bank voor een voorraadfinanciering al snel één tot drie maanden in beslag kan nemen. Dan kan een probleem zijn als u snel wilt beschikken over kapitaal voor uw onderneming.

Bank financiert slechts een deel van de voorraad
De ene voorraad is de andere niet. Dit lijkt een open deur, maar is wel degelijk goed om in het achterhoofd te houden als retailer. Wanneer een voorraad snel minder waard wordt omdat deze bijvoorbeeld sterk seizoensgebonden is of bederft, zal een bank maar een deel van die voorraad willen financieren. Voorraadfinanciering via een bank is dan ook pas rendabel is bij veel voorraden. Daarnaast wordt vaak een mix van verschillende financieringsmiddelen gekozen waarbij de combinatie tussen een bancaire voorraadfinanciering en debiteurenfinanciering het meest voorkomt.

Financiering neemt teveel tijd in beslag om slagvaardig te kunnen opereren
Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding zijn voor het financieren van een winkelvoorraad niet beste optie, omdat het kan lang duren om een financiering via sponsors rond te krijgen. Een onderneming kan niet over geld beschikken zolang de limiet van het op te halen bedrag niet bereikt is, wat voor een bedrijf met weinig naamsbekendheid misschien niet makkelijk zal zijn. Voor een onderneming die snel geld nodig heeft, is crowdfunding daarom geen aanrader.

Neveneffecten van factoring
In het geval dat factoring als wijze van voorraadfinanciering wordt gekozen, kunnen er ongewenste neveneffecten optreden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de relatie tussen de ondernemer en zijn klantenbestand beschadigd raakt wanneer die klanten te maken krijgt met factoringbedrijven. Daarnaast is deze methode vaak duurder dan een zakelijke financiering bij een bank.

Aanvullende eisen van investeerders
Als er wordt gekozen voor een voorraadfinanciering door een derde partij is het mogelijk dat een ondernemer gevraagd wordt een deel van zijn aandelenpakket af te staan als onderdeel van de transactie. Er kan dan weliswaar snel en gemakkelijk over kapitaal worden beschikt, maar deze aanvullende eis heeft wel gevolgen voor de ontvangende partij. Dit is wel iets waar een ondernemer zich bewust van moet zijn mocht voor deze financieringsvorm gekozen worden.

Voorraadfinanciering met PIN Voorschot

PIN Voorschot: een nieuwe manier van voorraadfinanciering

Wilt u als retailer echter snel en eenvoudig beschikken over een klein of groot bedrag voor het financieren van uw voorraad? Dat is mogelijk met PIN Voorschot, een nieuwe manier van kredietverstrekking gericht op retailers en webshops waar veelal gebruik wordt gemaakt van pinbetalingen of betalingen via Ideal. PIN Voorschot maakt het mogelijk om geld te lenen voor het financieren van een voorraad waarbij deze lening op een later moment wordt terugbetaald met geld van pintransacties in de winkel.

PIN Voorschot is een financieel product dat is geïntroduceerd in 2015 door EMF Finance met als doel om het Nederlands kleinbedrijf op korte termijn van kapitaal te voorzien. Sinds de introductie van PIN Voorschot, hebben meer dan 1200 ondernemers gebruik gemaakt van deze dienst voor het financieren van hun voorraad.

Zó werkt PIN Voorschot

Zoals de naam PIN Voorschot al aangeeft, richt deze financiering zich op pinbetalingen en in het bijzonder pinbetalingen van retailers met fysieke winkels. Dit zijn ook de ondernemingen die minder snel in aanmerking komen voor een lening voor het financieren van een voorraad, maar voor wie een dergelijke financiering van cruciaal belang is om te kunnen groeien op lange termijn.

Om te beoordelen of een bedrijf in aanmerking komt voor een lening middels PIN Voorschot wordt een intake gehouden op locatie. Bij het maken van een beoordeling van de kredietaanvraag worden de bedrijfsprestaties meegewogen. Binnen twee dagen hoort een onderneming of deze daadwerkelijk in aanmerking komt voor een lening en hoeveel er maximaal geleend kan worden. Na goedkeuring van een aanvraag voor een PIN Voorschot ontvangt de onderneming het bedrag binnen twee dagen op een bankrekening. Deze lening is uitermate geschikt voor het financieren van voorraad en wordt over een periode afgelost door middel van pinbetalingen van  klanten: een vast percentage van de maandelijkse pinomzet is bestemd voor het aflossen van de lening van PIN Voorschot. Deze aflossing verloopt geheel automatisch via het pin-apparaat.

De voordelen van PIN Voorschot

Behalve dat een onderneming snel over een lening kan beschikken om een voorraad mee te financieren, zijn er nog meer voordelen verbonden aan PIN Voorschot: omdat een vast percentage van de dagelijkse pinomzet wordt afgelost, beweegt de aflossing mee met de omzet: zet een onderneming meer om, dan wordt er ook meer afgelost. Deze aflossing verloopt geheel automatisch, wat voor een retailer betalingsgemak met zich meebrengt en geen extra administratie. Wie eerder aflost, krijgt een korting.

U kunt vrijblijvend en gratis een intake aanvragen bij PIN Voorschot middels deze link. Tevens kunt u hier op basis van uw maandelijkse omzet een berekening maken van het bedrag dat u als PIN voorschot kunt lenen. De enige vereiste om gebruik te kunnen maken van PIN Voorschot is dat de onderneming geld ontvangt via een pinapparaat of een webshop.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

Doe de Quickscan

Bekijk samen met ons door middel van vier simpele vragen of we je kunnen helpen.

Doe de Quickscan

In de media

Ervaringen ondernemers

En dat zijn slechts enkele van onze tevreden klanten! Onze klanten geven ons een 4,8 op Trustpilot!

Bekijk de beoordelingen
trustpilot-logo Beoordeling
4.9 313 beoordelingen

Partners